کنار گذر جنوبی تهران 2018-05-23T12:24:38+04:30

توضیحات

پروژه کنار گذر جنوبی تهران (قطعه 4)

حجم پروژه مذکور بالغ بر 3000 متر مربع از کوله های پل در مسیر کنار گذر جنوبی تهران می باشد که با سیستم خاک مسلح ژئوگریدی با نمای خشکه چین ژئوبلوک در حال اجرا می باشد ارتفاع دیوار ه ها 12.5 متر میباشد که در سه تراس 4 ،4 و 4.5 متری کار میشود.

جزئیات پروژه

تاریخ

در حال اجرا

کارفرما

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

نوع پروژه

خاک مسلح ژئوگریدی با نمای ژئوبلوک (کوله های پل)

پیمانکار

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان

گالری پروژه‌ها

اجرای خاک مسلح ژئوگریدی با نمای ژئوبلوک برای کنار گذر جنوبی تهران
اجرای خاک مسلح ژئوگریدی با نمای ژئوبلوک برای کنار گذر جنوبی تهران 2