پروژه میان راهی امام رضا (ع) – راور کرمان 2018-05-15T16:14:56+04:30

توضیحات

پروژه میان راهی امام رضا (ع) – راور کرمان

حجم پروژه بالغ بر 900 متر مربع مربوط به پروژه میانراهی امام رضا (ع) شهرستان راور متعلق به آستان قدس رضوی میباشد. مدت زمان اجراء کمتر از یک ماه میباشد و سرعت اجرا روزانه 40 متر مربع دیوار تمام شده نشان از برتری ژئوبلوک بر سیستمهای سنتی (دیوار سنگی،دیوار بتنی و …)دارد.

جزئیات پروژه

تاریخ

زمستان 96

کارفرما

سازمان عمران و توسعه رضوی

نوع پروژه

دیوار حائل وزنی ژئوبلوک

پیمانکار

شرکت فضا سازان کویر

گالری پروژه‌ها

پروژه میان راهی امام رضا (ع) - راور کرمان 1
پروژه میان راهی امام رضا (ع) - راور کرمان 2
پروژه میان راهی امام رضا (ع) - راور کرمان 3