پردیس 2018-05-28T13:16:22+04:30

توضیحات

پروژه پردیس

دیوار حائل ژئوبلوک در مورد پروژه پردیس در سال 1395 انجام شد که قدرت انعطاف پذیری سیستم ژئوبلوک در اجرای کنج 90 درجه بوضوح در تصاویر دیده می شود. ارتفاع دیواره ها 4 متر بوده و این سیستم بخوبی بار ترافیک را متحمل میباشد.

جزئیات پروژه

تاریخ

در حال اجرا

کارفرما

صنایع دفاع

نوع پروژه

خاک مسلح ژئوگریدی با نمای ژئوبلوک

پیمانکار

شرکت طراحان پی پژوه

گالری پروژه‌ها

پروژه پردیس دیوار حائل ژئوبلوک