نشریات داخلی

نشریات داخلی 2019-09-08T09:05:07+04:30
دانلود کاتالوگ ژئوبلوک

نشریات فنی

لیست نشریات فنی بتن
نشریه 120-آیین نامه بتن ایران آبا_
استاندارد 8451-اختلاط و حمل بتن در کارگاه
نشریه 327-دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه 101-مشخصات فنی عمومی راه
نشریه 341-مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
نشریه 234 – آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
نشریه 308-طراحی دیوارهای حائل
نشریه 55-مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
طراحی و اجرای دیوار محوطه
شاخص های قطعی تعدیل مربوطه به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
* سمینار تخصصی دیوار خاک مسلح – 26 آبان 94
متن سخنرانی دکتر بهنیا درمورد :
تاریخچه دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی دکتر کاظم فخاریان در مورد :
مشکلات و چالش دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی دکتر حسین غیاثیان در مورد:
تحلیل و طراحی دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی دکتر حسین غیاثی نژاد در مورد :
انواع دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی دکتر ایمان حسین زاده عطار در مورد :
آزمایش و پایش در اجرای دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی دکتر جواد نظری افشار در مورد:
پرکننده ها و مسلح کننده ها

متن سخنرانی مهندس اشکبوسی در مورد :
کنترل کیفیت در اجرای دیوارهای خاک مسلح
متن سخنرانی مهندس خشایار همتی در مورد :
ارزیابی پروژه های موفق دیواره های خاک مسلح
متن سخنرانی مهندس محمد محرمی در مورد :
انواع نماهای دیوار خاک مسلح