دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی

دیتیل اجرای دیوار نمادار گیوتینی ( بلوک نمادار )

فونداسیون :
بر اساس استاندارد های داخلی

فونداسیون :

اجرای فونداسیون براساس استادندارهای داخلی جهت انتقال بابر بین سازه دیوار و زمین برای دیوار های محوطه الزامی است . نوع فونداسیون دیوار بتنی نمادار گیوتینی از نوع بتنی 50*50 سانتیمتر که دیتیل آن به صورت زیر میباشد.

** 4 شاخه میلگرد عمودی , نمره 18 به ارتفاع ستون ها و در محل دیوار ها نیز هر 1 متر فاصله , 1 شاخه میلگرد نمره 16 به ارتفاع 1 متر از تراز صفر فونداسیون بیرون آمده باشد.

فونداسیون_دیوار_نمادار_بلوک_نمادار(عکس شماره 1)

دیتیل فونداسیون :

دیتیل _فونداسیون_دیوار_نمادار(عکس شماره 2 )

بلوک چینی و اجرای شناژهای قائم و  میلگرد عرضی در ارتفاع h/2 دیوار و h/6 بالا و پایین این ارتفاع و بتن ریزی(ملات ریزی) داخل بلوک ها -مطابق عکس شماره 3 و 4-

نقشه_دیتیل _بلوک_چینی(عکس شماره 3)

دیتیل _بلوک_چینی_دیوار_نمادار(عکس شماره 4 )

اتصال دیوار به ستون با برش قطعات


بلوک چینی دیوار نمادار
(عکس شماره 5)

درز انبساط :
برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباضی دیوار , باید درز انبساط تعبیه گردد . درز انبساط نباید در کنج ها اجرا گردد و نزدیکترین فاصله درز انبساط از کنج ها باید بیش از 8 متر باشد( در عکس شماره 6 و 7 مشخص میباشد )

درز-انبساط- دیوار-نمادار
درز-انبساط- دیوار-نمادار

ادامه چینش دیوار به رویه بالا

ادامه-نصب-دیوار-نمادار

درپوش گذاری دیوار نمادار

نصب-درپوش-دیوار-نمادار

دیوار-نمادار-نرده-دار

دیوار کشی بلوک نمادار
( رگ اول )

برش بلوک نمادار
( جهت استفاده در درگیری دیوار و ستون )

دیوار چینی بلوک نمادار
( رگ دوم )

آموزش چینش رگ های
بعدی دیوار نمادار

تکمیل رگ آخر دیوار نمادار
و قرار دادن درپوش دیوار ستون

بند کشی #بلوک_نمادار
( در صورت تمایل به بندکشی )