آموزش نصب دیوار حائل خاک مسلح ژئوبلوک

آموزش نصب دیوار حائل خاک مسلح ژئوبلوک 2019-04-29T16:49:24+04:30

روش نصب دیوار حائل خاک مسلح ژئوبلوک ( قسمت اول )
اولین مرحله اجرایی، خاکبرداری و آماده سازی بستر کف دیوار حائل ژئو بلوک می باشد . در این فیلم آموزشی شما با نحوه صحیح انجام عملیات خاکبرداری و تسطیح خاک زیرین دیوار ژئو بلوک آشنا می شوید .

روش نصب دیوار حائل خاک مسلح ژئوبلوک ( قسمت دوم )
دومین مرحله، نصب رگ اول قطعات پیش ساخته ژئو بلوک نمادار است . این مرحله از مهمترین مراحل انجام دیوار حائل ژئو بلوک نمادار میباشد که ارتفاع بلوک های دفنی جهت کنترل لغزش پای دیوار و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت هدایت آب پشت دیوار در این مرحله پیاده سازی و عملی می گردد.

روش نصب دیوار حائل خاک مسلح ژئوبلوک ( قسمت سوم )
سومین مرحله انجام عملیات اجرایی، خاکریزی پشت دیوار حائل و عملیات تراکم خاک میباشد. در این فیلم آموزشی نحوه صحیح تراکم لایه های خاک پشت دیوار حائل در فواصل 20 سانتی متری نشان داده می شود.

احداث دیوار حائل وزنی با نمای ژئو بلوک
در این فیلم آموزشی به اجرای دیوارهای وزنی ژئوبلوک (بدون نیاز به مسلح کردن لایه های خاک با ژئوگرید) پرداخته شده است که شامل قرار دادن قطعات مدولار نمادار بر روی رگ اول دیوار و پر نمودن بلوک ها با شن درشت دانه، خاکریزی در لایه های 20 سانتی متری و تراکم خاک میباشد.

احداث دیوار حائل خاک مسلح با نمای ژئو بلوک
در این فیلم آموزشی به اجرای دیوار خاک مسلح ژئو گریدی با نمای مدولار ژئوبلوک پرداخته شده و نحوه صحیح تسلیح خاک با استفاده از الیاف پلیمری ژئوگرید در دیوار خاک مسلح آموزش داده شده است.