آموزش نصب بلوک نمادار ( دیوار نمادار )

آموزش نصب بلوک نمادار ( دیوار نمادار ) 2020-01-27T11:44:41+04:30

دیوار کشی بلوک نمادار ( رگ اول )

—————————————————-

دیوار کشی بلوک نمادار ( رگ دوم )

—————————————————-

تکمیل رگ آخر

برش بلوک جهت درگیری دیوار و ستون

—————————————————-

دیوار کشی بلوک نمادار ( رگ های بعدی )

—————————————————-

بند کشی ( در صورت تمایل به بندکشی )